Dịch vụ kế toán thuế

Kế toán thuế là một phần của dịch vụ kế toán hiện nay, bắt đầu từ A đến Z quá trình thực hiện điều tra, phân tích, thẩm định…

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

Quản lý chứng từ, tài liệu

Tiến hành nhận tài liệu từ doanh nghiệp để thực hiện xử lý công việc bao gồm: thống báo tình hình số liệu cùng tồn đọng rủi ro hàng tháng, báo cáo số liệu theo tháng, quý hoặc theo năm.

Bảo quản chứng từ và đảm bảo việc không làm thất thoát thông tin trước pháp luật, giải trình những chi phí kế toán phát sinh trong năm.

Xử lý chứng từ theo đúng quy định của pháp luật về kế toán thuế

Kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc

Phân loại chứng từ theo đúng quy định để tránh rủi ro về kế toán và thuế.

Lập các chứng từ kế toán, xuất nhập khẩu theo chứng từ gốc

Lập các chứng từ ngân hàng, phiếu kiểm kê, các văn bản hành chính

Lưu trữ tài liệu chứng từ đảm bảo quyết toán thuế

Lập sổ hàng hóa, công nợ, phân bổ, khâu hao, lương chi tiết

Lập hồ sơ lương, sản xuất, giao hàng…

Cân đối lãi lỗ, khó khăn rủi ro khi phát sinh cho doanh nghiệp

Cân đối về chi phí đầu tư vào các dự án, các công trình, dịch vụ để tư vấn cho doanh nghiệp

Phân tích khó khăn, rủi ro kinh doanh cũng như quá trình vận chuyển hàng hóa dịch vụ

Cân đối lãi lỗ khó khăn cho doanh nghiệp

Cân đối lãi lỗ khó khăn cho doanh nghiệp

Cân đối các loại chi phí, hàng đọng…đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp

Lập báo cáo thuế theo quy địn của Nhà nước

Lập hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân (GTGT) cho doanh nghiệp: tờ khai, tình hình sử dụng, quyết toán hóa đơn cho DN

Lập tờ khai quyết toán thuế

Lập các báo cáo hàng năm, báo cáo tài chính

Cùng các quyết toán thực tế, các chi phí phát sinh trong năm

Dịch vụ kế toán ra đời đã giải quyết và nhẹ bớt gánh năng cho các doanh nghiệp khi phải lầm việc giấy tờ, sổ sách, báo cáo cũng như về tài chính hàng tháng, quý hay năm. Cũng như vậy, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và thuế.