Network layer trong mô hình OSI

Network layer thực hiện chức năng kết nối các mạng với nhau bằng routing cho gói mạng này đến gói mạng khác.
Network layer xác định công việc chuyển hướng, vạch routing các gói tin trong mạng máy tính để đi đến đích cuối cùng. Tầng mạng luôn tìm đường truyền thông tốt nhất để đưa gói tin đến đích.

Mô hình OSI mạng máy tính

Mô hình OSI mạng máy tính


Tầng mạng được xây dựng nhằm cung cấp các phương án truyền các gói tin qua mạng, thậm chí  từ mạng của mạng (Network of network). Bởi vậy tầng mạng này cần phải đáp ứng các kiểu mạng, các kiểu dịch vụ khác nhau.

Chức năng chủ yếu của tầng mạng (Network layer)là vạch đường (routing) và chuyển tiếp gói tin (relaying).

Tầng mạng có vai trò quan trọng trong quá trình liên kết hai kiểu mạng khác nhau để chuyển các gói tin từ kiểu mạng này sang kiểu mạng khác.
Kỹ thuật chọn đường của tầng mạng có chức năng chính sau:
– Vạch đường tối ưu nhất dựa trên hệ thống thông tin có sẵn về kiểu mạng.
– Cung cấp thông tin kiểu mạng, tức là các thông tin sử dụng cho việc vạch đường.

Phương thức đáp ứng cho việc vạch đường chính là phương thức xử lý tập trung và xử lý tại chỗ.
– Phương thức xử lý tập trung: chính là sự tồn tại của trung tâm điều khiển mạng máy tín, từ đây bảng hệ thống đường đi tại từng thời gian địa điểm cho các nút mạng và sau đó gửi tới từng nút dọc được chọn. Thông tin tổng thể của kiểu mạng cần sử dụng cho việc vạch đường được lưu trữ tại hệ thống trung tâm điều khiển mạng.
– Phương thức xử lý tại chỗ: tức là việc vạch đường được thực hiện tại mỗi nút mạng của mạng. Trong mỗi nút được duy trì các thông tin có liên quan của mạng và tự xây dựng cho mình một bảng chọn đường.

Tầng mạng OSI

Tầng mạng OSI

Thông tin đo lường vạch đường của tầng mạng bao gồm:

 – Trạng thái đường truyền.
– Thời gian trễ khi truyền trên mỗi nút đường dẫn.
– Mức độ lưu thông mỗi đường dẫn.
– Các tài nguyên của mạng.

Nhu cầu truyền thông đa phương tiện như tích hợp các dữ liệu văn bản, đồ họạ, hình ảnh, hệ thống âm thanh hiện nay ngày càng phát triển, điều này đòi hỏi các công nghệ về đường truyền dẫn tốc độ cao cần ổ định nên việc phát triển hệ thống vạch đường tốc độ cao đang là vấn đề được quan tâm.