Quy định của Luật đầu tư định cư Mỹ theo diện EB-5

Mỗi năm có hàng chục nghìn bộ hồ sơ theo diện EB-5 được cấp visa nhập cư, vậy, quá trình này cần mất thời gian bao lâu và cần thỏa mãn những điều kiện nào để nhận thẻ xanh này.

Luật đầu tư định cư Mỹ EB5

Luật đầu tư định cư Mỹ quy định về đối tượng đầu tư như sau:

+ Không giới hạn về độ tuổi

+ Không yêu cầu về ngoại ngữ

+ Không cần trực tiếp quản lý công việc đầu tư hàng ngày

+ Tất cả các nhà đầu tư có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư Mỹ

+ Không yêu cầu có công ty kinh doanh hoặc kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.

Các loại hình đầu tư EB-5 luật quy định:

+ Thành lập công ty mới hoàn toàn

+ Mua lại cơ sở kinh doanh đang hoạt động

+ Mở công ty con hoặc mở thêm chi nhánh kinh doanh

+ Đầu tư uỷ thác hay còn gọi là gián tiếp.

Yêu cầu tạo việc làm khi đầu tư Mỹ theo diện EB-5:

Giữa 2 loại chương trình EB-5 chính là Đầu tư trực tiếp và Đầu tư vào regional center (tạm dịch là Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng). Lợi ích lớn nhất của loại hình đầu tư thông qua regional center chính là việc số lượng việc làm được tạo ra có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp; trong khi loại hình đầu tư trực tiếp phải tạo ra 10 việc làm trực tiếp.

Điều kiện đầu tư định cư Mỹ

Việc làm trực tiếp (direct job) là những việc làm của những nhân viên toàn thời gian, được thuê mướn chính thức bởi doanh nghiệp hoặc tổ chức được đầu tư vào.

Việc làm gián tiếp (indirect job) là những việc làm tại những doanh nghiệp khác, được tạo ra để hỗ trợ trực tiếp hoạt động của doanh nghiệp được đầu tư vào.

Yêu cầu vốn đầu tư khi đầu tư Mỹ theo diện EB-5:

Luật định cư EB-5 nhấn mạnh, tất cả vốn đầu tư phải được định giá theo thị trường bằng đô la Mỹ và phải đầu tư $1.000.000 hoặc ít nhất là $500.000 trong một khu vực mục tiêu việc làm (thất nghiệp cao hoặc vùng nông thôn).

Một khu vực trải qua tình trạng thất nghiệp của ít nhất 150 phần trăm tỷ lệ trung bình toàn quốc.

Một khu vực nông thôn là bất kỳ khu vực bên ngoài khu vực thống kê đô thị (theo chỉ định của Văn phòng Quản lý và Ngân sách nhà nước) hoặc bên ngoài ranh giới của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn có dân số là 20.000 hoặc nhiều hơn theo điều tra dân số mười năm một lần.