Quy trình quản lý giá xây dựng công trình

Cũng như các dòng sản phẩm khác, hiện nay việc xây dựng cần đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật cũng như kinh nghiệm, đối với mỗi một công trình cần được khảo sát và báo giá cẩn thận theo một quy trình chuẩn chúng như sau:

Để tiết kiệm chi phí cho mỗi công trình xây dựng thì chúng ta cần phải quản lý giá xây dựng theo một số nguyên tắc nhất định.

+ Chi phí dự án đầu tư xây dưng công trình là gì?

Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Mỗi một công trình sẽ có chi phí riêng.

Quản lý giá bê tông nhẹ trong xây dựng

Quản lý giá bê tông nhẹ trong xây dựng

Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình được biểu thị qua chỉ tiêu tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình, giá thanh toán và quyết toán vốn đầu tư khi kết thúc xây dựng và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

+ Nguyên tắc:

Việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Phải đảm bảo mục tiêu

+ Phải đảm bảo hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng

+ Phải đơn giản

+ Phải rõ ràng

+ Phải dễ thực hiện

+ Phải phù hợp với yêu cầu của thực tế thị trường

Một dự án đầu tư xây dựng công trình được xác định trên cơ sở khối lượng công việc, hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật, các chế độ chính sách của Nhà nước, đồng thời phải phù hợp với những yếu tố khách quan của thị trường trong từng thời kỳ và được quản lý theo quy định của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.