Ứng dụng phần mềm quản lý tài sản Nhà nước trong Doanh nghiệp

Ứng dụng phần mềm quản lý tài sản Nhà nước trong Doanh nghiệp

Author: Vsolution

Views: 108 

Hiểu đơn giản thì tài sản công là loại tài sản thuộc quyền sở hữu của toàn dân, được Nhà nước thực hiện các biện pháp bảo vệ cũng như quản lý. Để hiểu rõ hơn các khái niệm quy định, bạn có thể tra tìm các thông tin, tài liệu về tài sản công từ Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 và Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017.

Quản lý tài sản Nhà nước, tài sản cố định
Quản lý tài sản Nhà nước, tài sản cố định

Theo quy định chung, tất cả các cơ quan, dù là cơ quan Nhà nước hay doanh nghiệp, đều có quyền và nghĩa vụ sử dụng các tài sản công đúng mục đích dã đề ra. Việc bảo quản tài sản công cần phải đặt lên hàng đầu, vì đó là tài sản của đất nước. Việc sử dụng tài sản công vào việc riêng cần theo các tiêu chuẩn, tuyệt đối không được dùng một cách bừa bãi. Sử dụng tài sản công sai quy định chính là vi phạm pháp luật.

Tài sản công bao gồm những loại tài sản gì?

Các tài sản công phục vụ cho các hoạt động quản lý, đồng thời, đó cũng là tài sản cung cấp dịch vụ công, phục vụ cho các hoạt động liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Tài sản công còn có thể là các loại tài sản mà toàn dân đều được quyền sử dụng chúng một cách hợp pháp; đó là tài sản có cơ sở vật chất, hạ tầng, kết cấu phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Ứng dụng công nghệ số vào quản lý
Ứng dụng công nghệ số vào quản lý

Các khoản quỹ tài chính, tiền trong ngân sách Nhà nước cũng là một tài sản công. Đất đai, tài nguyên đều là tải sản công. Dù cho đất đai đã được phân chia cho người dân sử dụng nhưng đó vẫn là tài sản công thuộc về Nhà nước.

Phân loại tài sản nhà nước hiện nay

Tài sản nhà nước ở khu vực hành chính

Những loại tài sản được giao cho các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội-nghề nghiệp… quản lý và sử dụng, là tài sản nhà nước ở khu vực hành chính, sự nghiệp. Loại tài sản bao gồm: trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với quyền sử dụng đất dùng cho trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động; máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận tải và các loại tài sản khác do pháp luật quy định.

Tài sản nhà nước tại Doanh nghiệp

Tài sản nhà nước tại doanh nghiệp là tài sản mà Nhà nước giao cho Doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng. Tài sản Nhà nước cũng có thể do Nhà nước, Doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Tài sản nhà nước tại doanh nghiệp được sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh với mục đích thu lợi nhuận; tài sản do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, biếu, tặng; tài sản viện trợ của Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức quốc tế.

Chức năng phần mềm quản lý tài sản công
Chức năng phần mềm quản lý tài sản công

Tài sản Nhà nước cũng có thể là tài sản trước đây thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân, tổ chức; hoặc không xác định được chủ sở hữu, và qua các sự kiện pháp lí thực tế, Pháp luật xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với những loại tài sản đó.

Giải pháp phần mềm quản lý tài sản công hiện nay

Các tính năng chính của phần mềm quản lý tài sản Nhà nước:

  • Thống kê tài sản, lập và in chi tiết biên bản thanh lý tài sản, phiếu xuất.
  • Lưu trữ các biến động trên phần mềm, cảnh báo nhanh tình trạng thực tế của tài sản
  • Khai báo kế hoạch, xác định thời gian bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho mỗi loại thiết bị, máy móc
  • Theo dõi chi tiết tài sản, nguồn vốn, bộ phận, người quản lý, mục đích sử dụng…
  • Theo dõi biến động của tài sản qua các thời kỳ sử dụng.
  • Phân bổ giá trị tần suất sử dụng vào chi phí.
  • Tính kế hoạch khấu hao năm của các tài sản cố định.
  • Tự động hạch toán khấu hao tài sản cố định theo nguồn vốn.
  • Hỗ trợ tính khấu hao theo đường thẳng và giảm dần.
  • Báo cáo lịch bảo dưỡng, bảo trì thiết bị trong kỳ và đưa ra cảnh báo trên màn hình dashboard

Giải pháp sử dụng phần mềm Quản lý tài sản cố định, tài sản nhà nước chính là giải pháp hoàn hảo để đáp ứng xu hướng công nghệ hóa công tác quản lý, thống kê cho các tổ chức, doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số hiện nay.

 

Phần mềm quản lý tài sản